Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2014-11-18 14:01

  Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem!

   

  6 grudnia o godz. 16.00


  w Świetlicy wiejskiej w Babicach

  zostanie zorganizowane dla dzieci spotkanie z MIKOŁAJEM.

  Zainteresowanych Rodziców wszystkich grzecznych dzieci


  prosimy o kontakt

  z p. Marzeną Seńczyszyn lub p. Agatą Wiśniowską.

  Dodatkowe informacje można uzyskać

  pod nr tel. 16 671 12 11 lub 16 671 14 86 wew. 25.

  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 listopada.

  W programie przewidziano:

  - teatrzyk pt. „Gwiazdkowy prezent” w wykonaniu Grupy

  Teatralnej z Babic,

  - spotkanie z MIKOŁAJEM,

  - malowanie dzieciom buziek,

  - wspólne gry i zabawy min. w „Kąciku Malucha”,

  oraz wspólny poczęstunek.

   

  Organizatorami są:

  Biblioteka Publiczna w Babicach oraz Urząd Gminy w Krzywczy.

   

   

   
 • 2014-11-13 13:22

  Komputery dla szkół, świetlic i bibliotek z terenu Gminy Krzywcza!

  W dniu 28 października 2014r. Gmina Krzywcza przekazała pierwszym szkołom, świetlicom i bibliotece, sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

  Z rąk Ewy Bembenek – Zastępcy Wójta Gminy – kierownika projektu i Mieczysława Klimko – informatyka projektu urządzenia odebrali:

  • dla Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach – Dyrektor Pani Urszula Broszko,

  • dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie – p.o. Dyrektora Pan Józef Sarnicki,

  • dla Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki Publicznej w Babicach – Pani Marzena Seńczyszyn

  • dla Świetlicy Wiejskiej w Bachowie – Pani Wanda Pawłowska.

  Każda z  placówek oświatowych otrzymała po 10 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym, natomiast świetlice i biblioteka – 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz po jednym urządzeniu wielofunkcyjnym.


   


   

  Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

  Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez utworzenie 35 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 5 jednostkach podległych Wnioskodawcy.

  Dzięki mobilności komputerów przenośnych będą one mogły być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.

  Działania projektu poprawią jakość edukacji w odniesieniu do wszystkich dzieci w szkole oraz lokalnej społeczności. Uzyskają oni szanse na zminimalizowanie problemów w dostępie do wiedzy, edukacji. Wartością dodaną tych działań jest stworzenie na terenie Gminy punktów dostępu do nieodpłatnego Internetu dla mieszkańców Gminy, co da możliwość poszukiwania ofert pracy, kształcenia zawodowego, itp.

   

  Ewa Bembenek – Kierownik projektu 

   
 • 2014-11-13 11:43

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

  Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
  Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
  Informuje także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
  W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. Przepisów.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu

   

   
 • 2014-11-13 11:38

  KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

  Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

  Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

  Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzą organy nadzoru budowlanego.

  Kazimierz Bartczak

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

  w Przemyślu

   

   
 • 2014-11-13 09:22

  Zapraszamy na bezpłatne warsztaty rękodzielnicze!

   

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Krzywcza

  na warsztaty rękodzielnicze!

   

   

  W dniu 5 grudnia br.  (piątek) w  Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej  o godz. 16:00 odbędą się warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Krzywcza o tematyce  -
  wykonywanie biżuterii ze wstążeczki.
  Zapisy bezpośrednio

  u pracowników Świetlic Wiejskich
  na terenie Gminy Krzywcza.

  Dodatkowe informacje o warsztatach

  pod nr tel. 16/671 14 86 w. 25 lub 16/ 651 16 87.

   

  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

   

   

  Organizatorem warsztatów jest Lokalna Grupa Działania

  "Pogórze Przemysko – Dynowskie" oraz Gmina Krzywcza.

   

   

   

   

  ZAPRASZAMY!

   

   
 • 2014-11-13 08:51

  Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gminie Krzywcza!

   

  11 listopada 2014 roku w Krzywczy zorganizowano Gminne Obchody Święta Niepodległości.

  Na program uroczystości złożyły się: uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele w Krzywczy, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1946 w Krzywczy oraz okolicznościowa akademia w Zespole Szkół w Krzywczy (program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Krzywczy oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Gloria” z Babic).

  Gości i wszystkich obecnych przywitał Wójt Gminy Krzywcza – p. Witold Szpytman, a następnie głos zabrali: p. Stanisław Bajda – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz p. Piotr Pękalski – Przewodniczący Rady Gminy Krzywcza.

  W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście: p. Stanisław Bajda – radny sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. Wacław Pawłowski – członek Zarządu Powiatu Przemyskiego, p. Mariusz Król – wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie, radni Gminy Krzywcza wraz z Przewodniczącym – p. Piotrem Pękalskim, księża z Parafii Krzywcza, p. Ewa Bembenek – zastępca Wójta Gminy Krzywcza, sołtysi i dyrektorzy szkół z terenu Gminy Krzywcza.

   

   
 • 2014-11-13 08:27

  Wyjazd do kina na film "Bogowie" - relacja

   

  7 listopada 2014 roku Świetlice Wiejskie zorganizowały wyjazd dla osób dorosłych do kina Helios w Rzeszowie na film „Bogowie” poświęcony życia wybitnego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi. W wyjeździe uczestniczyło 21 osób z terenu Gminy Krzywcza.

   

   
 • 2014-11-13 08:12

  Spektakl "Alarm, alarm" dla dzieci z terenu Gminy Krzywcza!

   

  Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza w dniu 27 października 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zaprosiły Teatrzyk „Zielony Melonik”, który przedstawił dla dzieci edukacyjny spektakl „Alarm, alarm”. Była to bajka, która miała uczyć bezpiecznych zachowań na co dzień. Jak ma się zachować każdy dzielny przedszkolak, uczeń, gdy zobaczy ogień, wodę cieknącą z rury lub kogoś kto nagle upadł i nie wstaje? Aktorzy w łatwo przyswajalny sposób poprzez wspólną zabawę uczyli dzieci właściwych zachowań. Scenariusz bajki opierał się na klasyce polskiej literatury dla najmłodszych np. „Pali się" Jana Brzechwy czy też „Jak Wojtek został strażakiem" Czesława Janczarskiego. W przedstawieniu uczestniczyło blisko 70 dzieci.

   

   

   
 • 2014-11-04 11:08

  "MOŻESZ POMÓC ODDAJĄC CZĄSTKĘ SIEBIE" - KREW JEST NIEZASTĄPIONA !!!

  Jeżeli chcesz działać na rzecz innych, pomagać potrzebującym to zostań członkiem klubu HDK, który chcemy założyć na terenie gminy Krzywcza.
  Zapraszamy wszystkich chętnych pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, którzy oddają czynnie krew, chcą oddawać a także tych, którzy nie mogą z różnych powodów zostać dawcą ale chcą uczestniczyć w rozmaitych działaniach związanych z krwiodawstwem.
  Pamiętajmy, iż KREW JEST NIEZASTĄPIONA!
  Każdy z nas może jej kiedyś potrzebować!
  Zgłoszenia osób zainteresowanych stworzeniem klubu HDK przyjmujemy
  do 15 listopada w Świetlicy lub Bibliotece Publicznej w Babicach.

   
 • 2014-11-04 10:51

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości!

   

   

   

  Wójt Gminy Krzywcza

  oraz

  Rada Gminy Krzywcza

   

  zapraszają na

   

  Gminne Obchody Święta Niepodległości Polski

   

   

  Termin i miejsce uroczystości:

   

  11 listopada 2014 roku, Krzywcza

   

  W programie:

   

  Godz. 11.00 – 12.00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele w Krzywczy,

  Godz. 12.00 – 12.30 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1946 w Krzywczy,

  Godz. 13.00 Okolicznościowa akademia w Zespole Szkół w Krzywczy:

  - program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Krzywczy,

  - koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Gloria” z Babic.

   

   

  ZAPRASZAMY !!!!!

   

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 Następna »